Acrónimo de Computer Aided Design (Deseño Asistido por Ordenador). Utilización do ordenador para deseñar pezas ou produtos.

Acrónimo de Computer Aided Engineering (Ingeniería Asistida por Ordenador). Aplicacións de cálculo, análise ou simulación por ordenador aplicados a produtos e procesos.

Acrónimo de Computer Aided Manufacturing (Fabricación Asistida por Ordenador). Uso de ordenadores para xerar as instruccións de control das máquinas automáticas de manufactura, a partir dun modelo dixital do obxecto a fabricar.

Acrónimo de Computer Aided Manufacturing (Fabricación Asistida por Ordenador). Uso de ordenadores para xerar as instruccións de control das máquinas automáticas de manufactura, a partir dun modelo dixital do obxecto a fabricar.

(Reverse Engineering) Proceso de duplicar unha peza, compoñente ou conxunto, sen necesidade de planos ou documentación auxiliar. Se parte dun modelo físico e úsanse métodos de enxeñaría de medida, análise e deseño para finalmente obter unha réplica idéntica ou mellora do obxecto.

Se trata dunha sinxela máquina controlada numéricamente (NC) oo controlada numéricamente por ordenador (CNC) Proceso de duplicar unha peza, compoñente ou conxunto, sen necesidade de planos ou documentación auxiliar. Se parte dun modelo físico e úsanse métodos de enxeñaría de medida, análise e deseño para finalmente obter unha réplica idéntica ou mellora do obxecto.

Acrónimo de Product Lifecycle Management (xestión do Ciclo de Vida do Producto). Estratexia empresarial que aplica un conxunto de solucións informáticas para crear a definición do produto de forma colaborativa, para a súa mellor xestión e óptima diseminación na empresa, desde o concepto inicial até o final da vida do produto, integrando as persoas, os procesos, os sistemas e a información. Por extensión denomínase PLM ao software que permite implementar esta estratexia.

É unha nova estratexia de innovación baixo a cal as empresas van máis aló dos límites internos da súa organización e onde a cooperación con profesionais externos pasa a ter un papel fundamental. Significa combinar o coñecemento interno co coñecemento externo para sacar adiante os proyectos de estratexia e de I+D.

Conxunto de tecnoloxías capaces de xerar obxectos físicos directamente desde un modelo dixital CAD 3D. Diferénciase do mecanizado en que o obxecto xerado obtense engadindo e non quitando material. Están baseadas nas chamadas Técnicas de Fabricación por Capas (Layer Manufacturing Technologies).

Tecnoloxía que permite a participación inmersiva e interactiva en ambientes xerados por computador mediante modelización e simulación dunha realidade, mediante o uso interactivo de dispositivos que envían e reciben información, substituíndo ou alterando os estímulos sensoriais recibidos.

É un sinxelo robot cun, dous ou tres graos de liberdade, que transporta artigos dun lugar a outro mediante movementos punto a punto. Practicamente non é posible o control da traxectoria.

Dedución automática das estruturas e propiedades dunha contorna tridimensional, estático ou dinámico, a partir dunha ou varias imaxes bidimensionales del.